Odstąpienie od umowy oraz przyjmowania reklamacji


ODSTĄPIENIE OD UMOWY – KONSUMENCI


Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia była rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
Termin na odstąpienie od Umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy.
W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy należy poinformować Sprzedawcę w formie pisemnej poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia wysyłając je na adres Dziepółć 23, 97-500 Radomsko lub adres e-mail: biuro@meble-tik.pl lub za pomocą formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy. Termin na odstąpienie od Umowy zostaje zachowany jeśli Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy znajduje się na stronie Sklepu Internetowego Sprzedawcy www..meble-tik.pl .
Do oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub do zwracanego Towaru należy dołączyć otrzymany od Sprzedawcy paragon lub Fakturę VAT.
Konsument zobowiązany jest odesłać Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy: Dziepółć 23, 97-500 Radomsko.  Koszt odesłania towaru ponosi  kupujący.
Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi koszty Towaru.
Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w tym także koszty zwrotu rzeczy, których nie da się odesłać w zwykłym trybie pocztą.
Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte do zakupu Towaru, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Sprzedawca zastrzega, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.
Towar, który podlega zwrotowi nie może nosić śladów użytkowania, powinien być kompletny oraz nieuszkodzony. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży (paragon lub fakturę VAT) oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu Towaru.
Konsument zobowiązany jest prawidłowo i należycie zabezpieczyć odsyłany Towar w celu uniknięcia uszkodzenia w czasie transportu. W sytuacji, w której zwrócony Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Konsumenta odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
Postanowienia niniejszego działu VI stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

REKLAMACJA/RĘKOJMIA TOWARÓW

Konsument ma prawo złożyć reklamację Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne Towaru  zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego - z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów.
Sprzedawca odpowiada za wady Towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru.
W sytuacji, w której Konsument wiedział o wadzie Towaru w chwili zawarcia Umowy, Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z tytułu rękojmi jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
Reklamację Towaru można złożyć za pomocą formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego pod nazwą „Reklamacja” www.meble-tik.pl, bądź w inny dopuszczony prawem sposób, przy czym dokument reklamacji powinien zawierać m.in. imię i nazwisko Konsumenta, opis wad będących przedmiotem reklamacji jak również zgłoszenie odpowiedniego żądania (odpowiednio usunięcie wady, wymiana Towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy) oraz w miarę możliwości zdjęcia Towaru podlegającego reklamacji.
W przypadku chęci złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail należy ją kierować na adres biuro@meble-tik.pl, bądź na adres Sprzedawcy Dziepółć 23, 97-500 Radomsko.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Sprzedawca wyśle do Konsumenta informację w sprawie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem e-mail lub udzieli odpowiedzi w inny ustalony z Konsumentem sposób.
Konsument wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy wadliwy Towar na  na adres Dziepółć 23, 97-500 Radomsko.
Po rozpatrzeniu/ustosunkowaniu się do złożonej reklamacji Sprzedawca odeśle Towar do Konsumenta.
Osobie fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących takiej osoby.
Do osób, o których mowa w ustępie 10 powyżej stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego działu VII.
Sprzedawca wyłącza stosowanie przepisów o rękojmi względem Przedsiębiorców.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password